Working Committee

Hon. Ranil Wickremesinghe - LEADER

Hon. Ruwan Wijewardena - DEPUTY LEADER

Hon. Akila Viraj Kariyawasam - ASSISTANT LEADER

Hon. Vajira Abeywardena - CHAIRMAN

Hon. D.M.Swaminathan - SENIOR VICE CHAIRMAN

Hon. Sagala Ratnayake - VICE CHAIRMAN

Hon. Mrs. Sunethra Ranasinghe, MMC - VICE CHAIRPERSON

Hon. Daya Gamage - VICE CHAIRMAN

Palitha Range Bandara - GENERAL SECRETARY

Hon. Nalaka Colonne - DEPUTY GENERAL SECRETARY

Hon. Mrs. Anoma Gamage - ASSISTANT SECRETARY

Mr. A.S.M. Misbah - GENERAL TREASURER

Mr. Nissanka Nanayakkara, PC - LEGAL SECRETARY

Hon. Sandith Samarasinghe - SECRETARY- INTERNATIONAL AFFAIRS Chairman - Local Government Committee

Hon. Dr. Karunasena Kodithuwakku - Chairman - Policy & Research Committee

Hon. Ananda Kularatne - Chairman - Finance Committee

Mr. Prasanna Shamal Senerath - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hon John Amaratunga

Hon Ravi Karunanayeke

Hon Navin Dissanayaka

Hon Thilak Marapane PC

Hon Lakshman WijemanneY

Hon K K Piyadasa

Hon A D Premadasa Champika

Hon Mrs. Vijayakala Mahendran

Hon Arjuna Ranathunga

Hon Palitha Thewarapperuma

Hon Sirinal De Mel

Mr Ronald Perera PC

Mr Jeyraj Chandrasekera

Mr Lasantha Goonewardena

Mr. Mahinda Haradasa

Mr. Chanaka De Silva

Mr Daya Pelpola PC

Mr Sunil De Silva

Hon Ashu Marasinghe

Mr. Asmi Thazim

Mr. Kasthuri Anuradhanayake

Mr. Chanaka Illapperuma

Mrs. Shanthini Kongahage

Hon R. Yogarajan

Prof. H W Cyril

Mr. Sunil Magammana

Mr. Shafeek Rajabdeen

Prof. Prishantha Gunawardena

Hon Saman Ratnapriya

Mr, Dinuk Colombage

Mr Kishan Rohana Theodore

Mr Kithsiri Manchanayake

Mr. Kesara Senanayeka

Mr. Priyan Wijeratne

Mr Ashoka Dhanawansa de Silva

Mr Upali Samaraweera

Mr Dilum Jayasekera