තවත් වීඩියෝ


එක්සත් ජාතික පක්ෂය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අභිමානවත් ගමනක.

75 වන ජාතික නිදහස් දින ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජාතිය අමතා සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය.

අකුරේගොඩ යුද හමුදා මූලස්ථානයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශය

දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සිදු කල ප්‍රකාශය.