තවත් වීඩියෝ


මම වගකීම භාරගත්තේ ජනප්‍රිය වෙන්න නෙවෙයි. - ජනපති රනිල්

United National Party On A Proud Journey